Fè plan pou kapab voté

Anréjistré tèt ou pou ka voté sou entènèt

Eske ou anrejistre pou ou vote deja? Ou ka fè sa kounya a. Kounye lan Florid, ou kapab vote sou entènèt.

Voté par mwayen Lapòs

Préparé ou pou résévwa bilten vòt la ké y’ap voyé nan adrès lakay ou pou ou. Konsa l’ap pi fasil pou voté alèz pandan ou lakay ou.

Vote bonè (an avans)

Li t’ap enpòtan pou ou menm pèsonèlman ranpli bilten vòt ou a depi avan jou eleksyon an.

Vote nan jou eleksyon an.

Vin jwenn tout vwazinaj ou yo nan sant biwo vòt ou a epi vote nan Jou Eleksyon an.